Τίτλος: Προετοιμασία & Ενεργοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Enabling SMEs for the 4th Industrial Revolution) | Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Ακρωνύμιο: 4η Βιομηχανική Επανάσταση (4th Industrial Revolution)

Επικεφαλής εταίρος: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Εταίροι: 

  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) –

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  

  • Regional Chamber of Skilled Crafts Association, Haskovo, Bulgaria 

Κωδικός ΟΠΣ: 5070969 

Κωδικός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: 2021ΕΠ20860040

Διαχειριστής: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής  Μακεδονίας 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης-ERDF) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Αντικείμενο έργου: H προετοιμασία και η ενεργοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενόψει των σημαντικών μεταβολών στους τομείς της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής, αποτελούν αντικείμενο του έργου. Στους στόχους του έργου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι: 

  • Ο προσδιορισμός και η ανάλυση των ευκαιριών ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εν μέσω των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που ήδη συντελούνται
  • Η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες και κατάλληλα προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον 
  • Η περιγραφή και η ανάλυση των σημαντικότερων τεχνολογικών ανακαλύψεων που συνθέτουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
  • Ο προσδιορισμός τομέων και ευκαιριών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 
  • Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη διοργάνωση, εκτός όλων των άλλων, διήμερου φόρουμ στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «4η Βιομηχανική Επανάσταση»

 

Ιστότοπος έργου: https://4thindustrialrevolution.eu/