Εταιρικά στοιχεία

Στοιχεία αλληλογραφίας

Εγγραφή (εφάπαξ): 50€

Τζίρος Συνδρομή 2023
Α' Κατηγορία Κύκλος Εργασιών<1.000.000€ 300€
Β' Κατηγορία Κύκλος Εργασιών ≥1.000.000€ 600€

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

α) Κατάθεση της Εγγραφής & της Συνδρομής στο Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: 

5212-052696-769

ΙΒΑΝ GR 3901722120005212052696769

β) Αποστολή email στον ΣΕΤΠΕ της απόδειξης κατάθεσης του παραπάνω ποσού στο 

Email: sepve@sepve.org.gr

γ) Αποστολή από τον ΣΕΤΠΕ της αντίστοιχης απόδειξης πληρωμής

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει