Μετά από απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5033816,  ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των 19 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο οριστικός πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 34 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 22, οι 19 εκ των οποίων ήταν πλήρεις.

Δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του προγράμματος