Μετά από απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της πράξης με ΟΠΣ 5033816, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των 11 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία καθώς και ο οριστικός πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 24 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 11, και οι 11 ήταν πλήρεις.

Δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.