Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εναρκτήριας Συνάντησης (KickOff Meetingτου Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου ‘4th INDUSTRIAL REVOLUTION (4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ)’, που διοργάνωσε διαδικτυακά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ), την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022.
Στη Συνάντηση, με την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου 4th INDUSTRIAL REVOLUTION, στο οποίο Επικεφαλής Εταίρος είναι ο ΣΕΤΠΕ, συμμετείχαν, εκτός από: τον Πρόεδρο του ΣΕΠΒΕ, τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΠΒΕ καθώς και στελέχη του ΣΕΠΒΕ, εκπρόσωποι:
  • του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Εταίρος Νο2 του έργου)
  • του φορέα με έδρα στο Haskovo της Βουλγαρίας και τίτλο:  “Regional Chamber of Skilled Crafts Association, Haskovo” (Εταίρος Νο3 του έργου).
Το έργο 4th Industrial Revolution έχει αναλυτικό τίτλο: «Enabling SMEs for the 4th Industrial Revolution / Προετοιμασία & Ενεργοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση» και ακρωνύμιο: “4th Industrial Revolution (4η Βιομηχανική Επανάσταση)”, και έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 1: «Μία Ανταγωνιστική και Καινοτόμα Διασυνοριακή Περιοχή», Θεματικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 3α: «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας ειδικότερα την οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, μέσω -μεταξύ άλλων- θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων», Ειδικός Στόχος: Βελτίωση των Συστημάτων Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Στους στόχους του έργου 4th Industrial Revolution περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο προσδιορισμός & ανάλυση των ευκαιριών ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες και κατάλληλα προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον, η περιγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων τεχνολογικών ανακαλύψεων που συνθέτουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ο προσδιορισμός τομέων και ευκαιριών ανάπτυξης στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με τη διοργάνωση εκτός όλων των άλλων, ενός διήμερου Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη με τίτλο ‘4η Βιομηχανική Επανάσταση’.
*Το έργο “4th INDUSTRIAL REVOLUTION” συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών.