Δημόσιος, ανοικτός διαγωνισμός για τεχνικό σύμβουλο του έργου «INNO-ECOSYSTEM»

11 Ιανουαρίου 2023|Νέα - Ανακοινώσεις ΣΕΤΠΕ|

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ)) ανακοινώνει ότι προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου: “Creating Innovation Ecosystem for Support of Employability Opportunities of IT Young Talents in the Cross-Border Region | INNO-ECOSYSTEM” με MIS: 5066867 του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Στο εν λόγω ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο ο ΣΕΤΠΕ συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. Στο ίδιο έργο συμμετέχουν επίσης από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το Foundation for Sustainable Economic Development PREDA PLUS (PP2) και το Center for Development of the Vardar Planning Region (PP3).

Προϋπολογισμός: 127.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (102.419,35€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ΦΠΑ 24% 24.580,65€).

Αριθμός Διακήρυξης: 1/2023 | Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 181539

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως και τους ειδικότερους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 12/01/2023 και ώρα 12.00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 27/01/2023 και ώρα 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται ως ακολούθως:

1. Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού
2. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
3. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
4. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
5. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
6. Οδηγίες ορθής κατάρτισης ηλεκτρονικής προσφοράς
7. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (espd)

Share This Story, Choose Your Platform!