Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης του έργου «4η Βιομηχανική Επανάσταση»

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) ανακοινώνει ότι διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του ΣΕΠΒΕ στη Διαχείριση, Δημοσιότητα και Υλοποίηση του έργου: ‘4η Βιομηχανική Επανάσταση (4th Industrial Revolution)’ με MIS: 5070969, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Προϋπολογισμός: 113.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (91.612,91 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24%: 21.987,09 €)

Αριθμός Διακήρυξης: 1/2022 | Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 175932

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 10/11/2022 και ώρα 12.00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 22/11/2022 και ώρα 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται ως ακολούθως:

1. Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού
2. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
3. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
4. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
5. Οδηγίες ορθής κατάρτισης ηλεκτρονικής προσφοράς
6. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Share This Story, Choose Your Platform!