Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι επιτόπιες ξεναγήσεις που διοργάνωσε ο ΣΕΤΠΕ σε καινότομες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) οι επιτόπιες επισκέψεις σε παραγωγικά σχήματα της Θεσσαλονίκης που αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες και προάγουν την καινοτομία.

Οι επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «4η Βιομηχανική Επανάσταση», στο οποίο ο ΣΕΤΠΕ είναι επικεφαλής εταίρος.

Οι επισκέψεις (case study visits) υλοποιήθηκαν την Πέμπτη 27 Ιουλίου και την Παρασκευή 28 Ιουλίου στις επιχειρήσεις MC ChargersI4ByDesign Competence Center και Smart Home.

Κατά τη διάρκειά τους οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις  παραγωγής των οικονομικών μονάδων, να ενημερωθούν για την οργάνωσή τους και να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες λειτουργίας τους.

Κύριος στόχος των επιτόπιων επισκέψεων ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με καινοτόμες διεργασίες και νέες μεθόδους που εφαρμόζονται, εκ μέρους των ως άνω επιχειρήσεων, στους τομείς του σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Στις επισκέψεις συμμετείχαν στελέχη και εκπρόσωποι των άλλων δύο εταίρων του έργου, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, και του Περιφερειακού Επιμελητηρίου της Ένωσης Επαγγελματοβιοτεχνών από το Χάσκοβο της Βουλγαρίας. Στις ξεναγήσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι εταιριών που είναι μέλη του ΣΕΠΒΕ.

Η πρώτη εκ των τριών εταιριών, η MC Chargers, καινοτομεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει στη Θεσσαλονίκη φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της διαρκώς αναπτυσσόμενης αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με μετόχους ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρίες, η δεύτερη εταιρία, η I4ByDesign Competence Center, διεκδικεί καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Μέσω ποικίλων δράσεων και υπηρεσιών, προωθεί την εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων σε ελληνικές και διεθνείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η τρίτη εταιρίαη Smart Home, έχει τα χαρακτηριστικά ψηφιακού κόμβου καινοτομίας, υπό την εποπτεία του ΕΚΕΤΑ. Έχει αναπτύξει την υποδομή για τη λειτουργία πρότυπου ενεργειακού κτηρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση, βασισμένου σε τελευταίας τεχνολογίας δομικά υλικά (μονώσεις, υαλοπίνακες κ.ά.) με έξυπνες τεχνολογίες, που παρέχουν τη δυνατότητα εξερεύνησης διαφόρων ερευνητικών αντικειμένων.

Οι επιτόπιες ξεναγήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα, ανήκουν στο πλήθος των δράσεων που αναπτύσσει ο ΣΕΤΠΕ έως το τέλος του 2023, εντασσόμενες στο έργο «4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην προετοιμασία και την ενεργοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενόψει των σημαντικών μεταβολών στους τομείς της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των δύο γειτονικών χωρών. Καλείται δε να υπηρετήσει την προώθηση της επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας την οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών και ενθαρρύνοντας την ίδρυση νέων οικονομικών μονάδων, όπως, μεταξύ άλλων, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

Στους στόχους του έργου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

§  Ο προσδιορισμός και η ανάλυση των ευκαιριών ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εν μέσω των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που ήδη συντελούνται
§  Η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες και κατάλληλα προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον
§  Η περιγραφή και η ανάλυση των σημαντικότερων τεχνολογικών ανακαλύψεων που συνθέτουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
§  Ο προσδιορισμός τομέων και ευκαιριών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη διοργάνωση, εκτός όλων των άλλων, διήμερου φόρουμ στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Το έργο «4η Βιομηχανική Επανάσταση» (4th Industrial Revolution) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»
Share This Story, Choose Your Platform!