Νέα συνεργασία της DOTSOFT Α.Ε. με το Επιμελητήριο Καστοριάς

Νέα σύμβαση ανάθεσης υπέγραψε η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. με το Επιμελητήριο Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης».

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, η DOTSOFT Α.Ε., με εξειδίκευση στην παροχή καινοτόμων και σύνθετων εφαρμογών πληροφορικής, θα αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Ψηφιακού Μουσείου, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διατήρηση της πολιστικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξη της παραδοσιακότητας της γουνοποιητικής τέχνης, που συνιστά ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα των Ελλήνων γουνοποιών στις διεθνείς αγορές.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη συλλογή, μελέτη, καταγραφή και ψηφιοποίηση του υλικού, τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου μέσα από την ανάπτυξη λογισμικού προβολής οπτικοακουστικού υλικού τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και την προώθηση του Ψηφιακού Μουσείου μέσα από τη διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης και τον σχεδιασμό δράσεων προβολής.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προβολή και προώθηση της τέχνης της γούνας, τη διαφύλαξη του πολιτιστικού αποθέματος με την ανάδειξη της μοναδικότητας της χειροποίητης τέχνης παγκοσμίως, και τον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου ανάπτυξης του κλάδου της γούνας. Το «Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης» θα αποτελέσει τεκμήριο της ιστορίας και του πολιτισμού, που χαρακτηρίζει ουσιαστικά την ταυτότητα της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής, αφού η γούνα υπήρξε το κέντρο της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της εδώ και αιώνες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER» και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Share This Story, Choose Your Platform!