Νέα συνεργασία της DOTSOFT A.E. με τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά

11 Ιανουαρίου 2024|Νέα - Ανακοινώσεις Μελών|

Η εταιρεία DOTSOFT A.E. προχωρά στην υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΙΣΠ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και την μείωση των συνεπειών της».

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά για την αντιμετώπιση  της πανδημίας και τη μείωση των επιπτώσεων της, μέσω της αναβάθμισης και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών που παρέχει και των διαδικασιών που τηρεί, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τα μέλη, τους πολίτες και τους λοιπούς φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Για το λόγο αυτό, περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των προδιαγραφών και του πλαισίου αναβαθμισμένης λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΙΣΠ), μέσω μιας Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης, την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία της, καθώς και την εκπαίδευση και εξοικείωση των εμπλεκομένων σε επιλεγμένες διαδικασίες και υπηρεσίες προς τα μέλη και τους πολίτες.

Παράλληλα, στη σύμβαση περιλαμβάνεται η καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τους συναλλασσόμενους του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, η πλήρης διοικητική και λειτουργική ενοποίηση/ομογενοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα συνοδευόμενη από ενιαία τεχνολογική υποδομή και ηλεκτρονικοποιημένες διαδικασίες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Πράξης: «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΙΣΠ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως Οκτώβριο του 2024.

Share This Story, Choose Your Platform!