Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου στο πλαίσιο της πράξης με ΟΠΣ 5030505

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας –Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»

καλεί

τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών  με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών  ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων « στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (κωδικός πράξης /MIS(ΟΠΣ) 5030505).

Περισσότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Share This Story, Choose Your Platform!