Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού

7 Φεβρουαρίου 2019|Νέα - Ανακοινώσεις ΣΕΤΠΕ|
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών από φυσικά ή  νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΣΕΠΒΕ, για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του ΠΕ 5 του έργου «Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area – INNOPLATFORM» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  INTERREG V-B BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020. ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με  κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν ιδιοχείρως,  με τη δυνατότητα και  συστημένης  επιστολής  και χρήσης ιδιωτικού ταχυδρομείου(courier), σε φάκελο προσφοράς, στο πρωτόκολλο του ΣΕΠΒΕ, επί της διευθύνσεως Β.Ε.Π.Ε. Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Κτίριο Γ2 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  και την 14/02/2019 και ώρα 11.00 μ.μ.(λήξη  κατάθεσης προσφορών).

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:

– 1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
– 2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα τεχνικής συμμόρφωσης (ανάλυση Τεχνικών Στοιχείων και Προδιαγραφών του Συστήματος)
– 3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αποδεικνυόμενης της ιδιότητας από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.
– 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
– 5. Φορολογική ενημερότητα.
– 6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
– 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία  των Προσωπικών Δεδομένων(General Data Protection Regulation, GDPR), όπως αυτά περιγράφονται πλήρως στο 8ο  ΑΡΘΡΟ (Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας που περιγράφεται στην οικονομοτεχνική έκθεση. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για ορισμένα μόνο προϊόντα ή για ορισμένες μόνο συνοδευτικές υπηρεσίες.

Ως συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας καθώς και της παραμετροποίησης και της εκπαίδευσης  ορίζεται  το  διάστημα  των  δέκα ημερών  (10) ημερών  από  την  υπογραφή της  σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης : Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την από 07/02/2019 οικονομοτεχνική έκθεση δίνονται στα τηλ. 2310 365130 στο γραφείο του ΣΕΠΒΕ.


Συνημμένα
– Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
– Πίνακας Συμμόρφωσης
Share This Story, Choose Your Platform!