Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων εκ μέρους φυσικών προσώπων, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΣΕΠΒΕ, με αντικείμενο την λογιστική και διοικητικοοικονομική κάλυψη των υπηρεσιών που λειτουργεί ο φορέας. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, ο ΣΕΤΠΕ με την παρούσα καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και την εξής περιγραφή. Τίτλος θέσης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ».
  • Η αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει με κύριο κριτήριο την εξειδίκευση και την πείρα στην προσφορά λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών, όπως επίσης και στη διαχείριση οικονομικών προγραμμάτων.
Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομολόγου της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής
  • Πείρα στη διαχείριση έργων
  • Συμμετοχή σε Ομάδα Έργου για την οικονομική διαχείριση εθνικών ή/και κοινοτικών προγραμμάτων
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλές ηγετικές ικανότητες και οργανωτικές δεξιότητες
  • Πολύ καλές ικανότητες επίλυσης καθημερινών ζητημάτων
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω συστημένης επιστολής ή ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier), προς τη διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Γ2, Τ.Θ. 60755, 57001, Θέρμη, ή να κατατεθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Γ2, γραφείο 2.6 55535, Πυλαία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-17.00), έως τις 25 Ιουλίου 2022, ώρα 17.00 (λήξη προθεσμίας) εντός σφραγισμένου φακέλου με τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………… ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ………………

Οι μικτές αποδοχές ανά έτος ανέρχονται στο ποσό των 2.450,14 € και αφορούν στη μισθοδοσία δώδεκα (12) μηνών και την καταβολή δώρου Πάσχα, δώρου Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας.
Η συναφθείσα σύμβαση εργασίας θα είναι αορίστου χρόνου

Share This Story, Choose Your Platform!