Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας επιλογής επιτυχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων, της 2ης επανάληψης του προγράμματος με κωδικό MIS 5033816 στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Πέμπτη 05/05/2022 και μέχρι την Τετάρτη 11/05/2022 και ώρα 14.00, εγγράφως (ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 54643, Θεσσαλονίκη Υπόψη Επιτροπής Ενστάσεων του έργου “Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση της πράξης με ΟΠΣ MIS 5033816”) ή ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ/ΤΚΜ (tee_thess@tee.gr ). Προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 14.00. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση.