ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΠΥΛΑΙΑ, ΚΤΙΡΙΟ Γ2, ΓΡΑΦΕΙΟ 3.1

2310 365184

info@vilabs.eu

https://vilabs.eu/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Απόστολος Βόντας

Διευθύνων Σύμβουλος: Απόστολος Βόντας

H «VILABS O.E.» από το 2011 δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς όπως:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού
 • Υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας
 • Υπηρεσίες διαχείρισης έργων (σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση έργων).
 • Υπηρεσίες αξιολόγησης και μελέτες επιπτώσεων (με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και μεθοδολογιών) σε οικονομικά και τεχνολογικά ζητήματα καθώς και διεξαγωγή μελετών πολιτικής.
 • Υπηρεσίες σε φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και υλοποίηση, χρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους. Ειδικότερα η «VILABS O.E.» παρέχει τεχνική υποστήριξη για την ορθή διαχείριση και τον συντονισμό τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης συναντήσεων και εκδηλώσεων, εκπόνησης πλάνου επικοινωνίας, ανάπτυξης έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού.
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης δεικτών κτλ.
 • Επιχειρηματικές υπηρεσίες (εκπόνηση business plan, marketing plan, κ.α.) με στόχο την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά.
 • Training (δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, on line training, workshops κ.α.)
 • Knowledge Diffusion (Dissemmination)
 • Ισότητα φύλων
 • Policy Design

Η «VILABS O.E.» εξειδικεύεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας.

Παράλληλα η «VILABS O.E.», ενεργεί τόσο ως ιδιωτικό εργαστήριο έρευνας και καινοτομίας όσο και ως κέντρο προώθησης καινοτομίας για τους ερευνητές και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), της κοινωνικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω όλων των φάσεων της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

H «ViLabs O.E.» διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την ανάπτυξη λογισμικού και ολοκληρωμένων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα, η ομάδα εργασίας διαθέτει εξειδίκευση στα Ευφυή Συστήματα και στην Μηχανική Λογισμικού και ειδικότερα στην Μηχανική Εκμάθηση και Γνώση σε Βάσεις Δεδομένων, Μηχανική Λογισμικού Προσανατολισμού, Υπηρεσίες με Προσανατολισμό, Δημοπρασίες, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Σημασιολογική αναπαράσταση και Οντολογία.

Πιο συγκεκριμένα, η «ViLabs O.E.» αναπτύσσει:

 • Λύσεις για τον Δημόσιο Τομέα και για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που βασίζονται σε ‘Clouds’ και που εκτείνονται από υπηρεσίες γενικής ενεργοποίησης σε συγκεκριμένεςαξιόπιστες, ευέλικτες και αποδοτικών πόρων εφαρμογές με σκοπό την συμμετοχή των πολιτών σε πρακτικές ενεργειακής απόδοσης.
 • API Internet of Things (IoT) για την υποστήριξη της έξυπνης σύνδεσης συσκευών (π.χ. συσκευές αισθητήρων, πύλες) τόσο μεταξύ τους όσο και με υπηρεσίες cloud / Web.

Ασφάλεια, βελτιστοποίηση ταχύτητας, φιλική προς τον χρήστη λειτουργικότητα, πρωτόκολλα.

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει