Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), πρ. ΣΕΠΒΕ, ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1994 και αποτελεί το συλλογικό όργανο αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόντων και των συμφερόντων των δημιουργικών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραγωγών τεχνολογίας, με πανελλήνια εκπροσώπηση.
Ο ΣΕΤΠΕ έχει αναλάβει τον ρόλο της προώθησης των συμφερόντων των μελών του και της ενεργού παρέμβασης σε πολλούς τομείς που αφορούν την οικονομία, τη ψηφιακή στρατηγική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και ευρύτερα κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με αυτές τις αλλαγές.
Ο ΣΕΤΠΕ εργάζεται σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας γενικότερα. Το ΣΕΤΠΕ αναλαμβάνει επίσης πρωτοβουλίες όπως μελέτες και επιστημονικές ημερίδες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που αποτελούν καίριο παράγοντα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

O ΣΕΤΠΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει